Blog

Kezdőlap Blog
Egyszerűsített munkaviszony dióhéjban

Egyszerűsített munkaviszony dióhéjban

A 2010. évi LXXV. törvény alapján lehetőség van egyszerűsített munkaviszony létesítésére.

1. Mezőgazdasági idénymunka:

„A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 naptári napot.”

A járványhelyzetre való tekintettel 2020.04.17-től 2020.12.31-ig az alábbi ágazatokban változtak a szabályok:

  • növénytermesztés
  • erdőgazdálkodás
  • állattenyésztés
  • halászat
  • vadászat

Ezekben az ágazatokban havi 20 naptári napig, évi 180 napig lehet foglalkoztatni a munkavállalót.

2. Turisztikai idénymunka:

„A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 naptári napot

3. Alkalmi munka:

„A munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig
létesített, határozott időre szóló munkaviszony.”

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg
a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
c) hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

Az alkalmi munka egyik fajtája a filmipari statiszta foglalkoztatásra viszonyuló jogviszony. Esetükben több eltérés van a hagyományos alkalmi munkavállalóval szemben:
- nincs létszámra vonatkozó korlát a foglalkoztatóknál,
- a munkavállaló jövedelme nem haladhatja meg a 12,000 Ft-ot,
- közteher mértéke 3,000 Ft/nap,
- munkavállalónak nem kell ezt a jövedelmet bevallania, utána nem kell adót fizetnie.

A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, a 2. § 3. pontjára is figyelemmel. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

Ha a munkáltató és a munkavállaló
a) idénymunkára, vagy
b) idénymunkára és alkalmi munkára
létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben
a 120 napot nem haladhatja meg.

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már az Mt. szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn vagy a közszolgálati tisztségviselőkről szóló (2011. évi CXCIX.) vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló (1992. évi XXXIII.) törvények alapján alaptevékenységbe tartozó feladatokat lát el.

Ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa.

Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható e törvény szerint létesített munkaviszony alapján.

Ha a munkáltatónak 300 eFt-nál nagyobb összegű adótartozása van, egyszerűsített munkaszerződést nem köthet, míg a tartozás fennáll.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén fizetendő bér

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén legalább a minimálbér 85%-a, garantált bérminimum esetén a 87%-a jár a munkavállalónak.

Egész évben az egyszerűsített munkaviszonyból származó összeg nagysága határozza meg a bevallást és az adófizetést. Vagy egy mentesített keretösszeg, ami alatt a munkavállalónak nem kell ezt a jövedelmet bevallania és utána adót fizetnie. Ezt a mentesített keretösszeget az alábbi számítással lehet kiszámolni:

minimálbér vagy garantál bérminimum x 130% x egyszerűsített munkaviszony napjainak száma

Nem szabad figyelmem kívül hagyni, hogy az így foglalkoztatott munkavállalónak is jár bérpótlék, ha pl. vasárnap, éjszaka vagy ünnepnapon dolgozik.

Amennyiben az egyszerűsített munkaviszonyból származó éves jövedelem nagyobb, mint a mentesített összeg, úgy év végén a mentes összege feletti részt be kell vallani és után személyi jövedelemadót kell fizetni.

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

A munkáltatónak mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén munkavállalóként 500 Ft, alkalmi munka esetén 1000 Ft, filmipari statiszta után 3,000 Ft a közteher minden naptári napra.

Bejelentési és bevallási szabályok

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni az alábbi adatokat:
a) a munkáltató adószámát,
b) a munkavállaló nevét, adóazonosító jelét és TAJ számát,
c) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét,
d) a munkaviszony napjainak számát.

Munkáltató bejelentési kötelezettségét:
a) elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül a T1042E nyomtatványon,
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon (185-ös hívószámon), vagy
c) mobil alkalmazással
teljesítheti.


A munkáltató a tárgyhót követő hó 12-éig az egyszerűsítetten foglalkoztatott munkavállaló közterheit be kell vallania, ill. meg kell fizetnie.


Scroll to top